افغانستان

رییس جمهور غنی: طالبان با نپذیرفتن خط دیورند، تعهد خود را به افغانستان نشان دهند!

آسواکا ( شنبه ۱۹ سرطان/۱۴۰۰): همزمان با شدت جنگ در بخش های از افغانستان و افتادن پی هم ولسوالی های کشور به دست طالبان، رییس جمهور غنی از طالبان می خواهد که دلیل جنگ شان را روشن سازند. آقای غنی در مراسم افتتاح میدان هوایی بین المللی خوست از طالبان می پرسد که بخاطر کی می جنگید؟

رییس جمهور افزود: ” بخاطر افغانستان می جنگید یا می خواهید افغانستان به دست دیگران برود. اگر به افغانستان متهد استید برای ما وعده کنید که خط دیورند را نمی پذیرید، برای ما وعده کنید که چهاراه افغانستان را به یک راه تبدیل نمی کنید، برای ما وعده کنید که آب افغانستان را به کسی نمی فروشید و به کسی نوکری نمی کنید.”

رییس جمهور دباره صلح می گوید که تلاش هایش در روند صلح در چهل سال اخیر بی پیشین بوده است.

او اما طالبان را به ادامه خشونت ها متهم کرد و گفت که گروه طالبان طرفدار صلح نیست.

طالبان متهم استند که نیابت از پاکستان در افغانستان می جنگد.
رییس جمهور غنی به گونه غیر مستقیم در این نشست گفت که در باره حمایت های بیرونی طالبان شک و تردید نیست.

آقای غنی گفت: ” کسی شک دارد که از کجا آنان میاید. کسی شعبه دارد که جای های شان کجاست. ما با همه شان صلح می خواهیم.”

این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که در بیش از دو ماه اخیر کشور گواه نبرد ها میان نیروهای دولتی و طالبان است و تاکنون نزدیک به دو صد ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است.

آمار های حکومت از جنگ هم نشان می دهد که به گونه میانگین روزانه دوصد تا شش صد تن در نتیجه خشونت ها جان می دهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button