افغانستان

رییس جمهور غنی به طالبان: صلح واقعی زانو به زانود کنید، یا نیروهای دولتی زانوی تان را می شکند.

آسواکا ( دوشنبه/۱۱ اسد /۱۴۰۰): همزمان با سرنوشت ناروشن صلح و بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور، محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، در یک نشست فوق العاده شورای ملی اشتراک کرد.


رییس جمهور غنی در این نشست از ایستاده گی نیروهای دولتی در برابر حمله های طالبان ستایش می کند و از مردم خواهد که از نیروهای امنیتی و دفاعی پشتیبانی نمایند.


آقای غنی خطاب به طالبان گفت:” یا در میز مذاکره زانو به زانو بنشینند و به صورت واقعی صلح کنند و یا در میدان جنگ نیروهای امنیتی زانوهای‌شان را خواهند شکست. ما راه خود را انتخاب کردیم طالبان و حامیان شان هم باید راه خود رت انتخاب کنند.”


در این نشست فوق العاده شواری ملی رییس جمهور گفت که طالبان روابط خود را با هراس افگنان بین‌المللی کم نکرده اند و بیشتر ساخته اند.
او تاکید دارد که افغانستان با یک هجوم تبلیغاتی رو به رو است.


آقای غنی وظایف نهاد های امنیتی را نیز روشن ساخت و گفت که بربنیاد برنامه تازه امنیتی برنامه های راهبردی جنگ را وزارت دفاع ملی، امنیت شهرها و ولسوالی های را وزارت امور داخله و نیز مدیریت نیروهای بسیج ملی را شورای امنیت و ریاست عمومی ملی به دوش خواهد داشت.


رییس جمهور غنی می‌گوید که در سه ماه گذشته، افغانستان با یک وضعیت غیر قابل مترقبه رو به رو شده است.


رییس جمهوری در این نشست تاکید دارد که در صف جمهوریت، اولویت به صلح پایدار است، اما در نیت طالبان فتنه وجود ندارد و این گروه نسبت به گذشته شریر تر شده است.


در همین حال، شورای ملی در پایان این نشست با پخش اعلامیه ی گفته است که این نهاد از حفظ نظام جمهوریت، قانون اساسی، آزادی بیان، حقوق زنان و دستاوردهای دو دهه در روند صلح پشتیبانی می کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button