افغانستان

وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر، جاگزین وزارت امور زنان شد!

آسواکانیوز(جمعه/۶۷سنبله/۱۴۰۰): ظاهراً دیده می‌شود که از این بعد نهاد کلانی چون وزارت و معینت ها برای زنان در افغانستان فعالیت نخواهند داشت. با آن‌که ط‌ا‌ل‌ب‌ان در نشست های شان تاکید کرده‌اند به زنان مطابق به شریعت اسلامی اجازه کار را خواهند داد.

ط‌ال‌ب‌ان یک هفته قبل کابینه سرپرستی شان را اعلان کردند و در فهرست وزارت خانه های کابینه طالبان از وزارت امور زنان نام برده نشد.


موضوعی که واکنش جهانی را نیز درقبال دارد و کشور های خارجی و جامعه جهانی طالبان را متهم به نقض حقوق زنان کردند.


دیده شود که که زنان در حکومت ط‌ا‌ل‌‌ب‌ان با چه معیار و در کدام سطح ها صاحب کار و وظیفه خواهند شد. این پرشسی است که زمان پاسخگو خواهد بود‌

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button