افغانستان

ط‌ال‌بان حق ندارند که وارد خانه و شرکت ها در کابل شوند و وسایل و وسایط نقلیه را با خود ببرند!

آسواکانیوز(پنجشنبه/۸میزان/۱۴۰۰): رییس وزیران کابینه موقت طالبان در یک حکم برای نیروهای طالبان دستور داده است که برای هیچ یک آنان اجازه نیست تا وسایط نقلیه و وسایل مردم در شهر کابل را با خود ببرند.

محمد حسن آخند تاکید کرده است که نباید افراد طالبان وارد خانه و شرکت های مردم در شهرکابل شوند.

اما در موارد گزارش ها وجود دارد که احکام مقام های طالبان به زیر دستان شان قابل اجرا نبوده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button