افغانستان

افراد جدید در سمت های مدیریتی ریاست حفظ مراقبت از سالنگ ها گماشته‌ شدند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۳عقرب/۱۴۰۰): رهبری ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها از گماشتن کادر های جدید از بهر ارایه خدمات بهتر و موثر در فصل زمستان در بخش های مختلف این اداره خبر می‌دهد.

در اعلامیه که از سوی این اداره منتشر شده، آمده که سمیع الله ولی‌زاده به عنوان مدیر حفظ و مراقبت گهواره سنگ، ابریز غفوری به عنوان مدیر ترافیک سالنگ ها، محمد کبیر یوسفی به عنوان حفظ و مراقبت از سالنگ جنوبی، عبدالنبی عمر‌زاده به عنوان حفظ و مراقبت جبل‌السراج و الله محمد سالنگی هم‌چون مدیر حفظ و مراقبت خنجان گماشته شده و به کار آغاز کرده‌اند.

در این اعلامیه تاکید شده که این افراد به اساس پیشینه کاری، شایشته‌گی و لیاقت به این سمت ها معرفی شده‌اند.

هم‌چنان رهبری ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها از کارمندان تازه گماشته شده در بخش های مختلف این اداره خواسته است که با فساد در بخش مسوولیت شان مبارزه کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button