افغانستان

امرالله صالح: اکثر کارمندان‌ دولتی پروان که باشنده اصلی این ولایت استند، از اداره دولتی برکنار شده‌اند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۴جدی/۱۴۰۰): امرالله صالح می‌گوید: “اکثر کارمندان دولتی که اصلیت پروانی دارند از ادارات ولایتی پروان برطرف و اخراج گردیده اند. تنها در یک مورد دو صد وسی نفر به امضای سراج‌الدین حقانی برطرف گردیده اند که همه افراد مسلکی و تحصیل یافته استند.”

معاون نخست حکومت پیشین در برگه فیسبوک‌اش نگاشته: “از گروه نیابتی ط‌الب که بیگانه با واقعیت افغانستان است توقع دیگری نمی رود. شماری از افراد که اصالتا پروانی اند ولی سابقه تروریستی ، آدم کشی و تخریب دارند و اکثرا از بخش های مشخص غوربند ، ابدی بای و قلعه نصروی بگرام اند در اداره شامل شده اند.”

او می‌گوید: “هیچ یک از تعین شده های جدید سواد درست نداشته و تعلق به مدرسه های پاکستانی دارند. پروان ازین اسارت آزاد خواهد شد.”

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button