افغانستان

کابینه موقت، فیصله کرده که از این پس جلو تکدی‌گری گرفته شود!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۹ثور/۱۴۰۱): انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت ط‌البان می‌گوید، که در نشست کابینه فیصله شده است تا پس از این جلو عمل تکدی‌گری در کشور گرفته شود.

قبل از این ملا حسن آخند، نخست‌وزیر حکومت سرپرست ط‌البان به وزارت کار و امور اجتماعی و سره میاشت دستور داده بود، تا مشکل‌های متکدیان را بررسی به آنان رسیده‌گی صورت گیرد.

سمنگانی امروز دوشنبه ۱۹، ثور در توییتی فیصله کابینه موقت را در این مورد همه‌گانی کرده: “‏طرح ترتیب شده از جانب وزارت کار و امور اجتماعی و جمعیت افغانی سره میاشت در مورد مشکلات گدایان و جلوگیری از عمل گدایی تصویب است. وزارت‌ها و ادارات ذیربط در هماهنگی با یکدیگر مسئولیت‌های سپرده شده خویش را انجام دهند.”

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button