افغانستان با کار نکردن زنان یک میلیارد دالر خسارت می‌بیند

Back to top button