او در یکی از بیمارستان های پاکستان در گذشت

Back to top button