در صورت تایید شرایظ جامعه جهانی حکومت طالبان به رسمیت شناخته می شود

Back to top button