عامل حمله شهروند افغانستان بوده است

Back to top button