نیروهای مرزی در نیمروز یک مرد را با دالر بازداشت کردند

Back to top button