وارد شدن ۲ میلیارد دالر از پاکستان به افغانستان

Back to top button