کمک یک میلیون دالری نیجریه به افغانستان

Back to top button