افغانستانجهان
داغ

کانادا بیست هزار پناهنده‌ی افغان را که از جانب طالبان با تهدید مرگ مواجه اند از افغانستان به کانادا انتقال میدهد

کانادا بیست هزار پناهنده‌ی افغان را که از جانب طالبان با تهدید مرگ مواجه اند از افغانستان به کانادا انتقال میدهد.

آیا این برنامه با برنامه‌ی که چند روز قبل برای انتقال سریع مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و کسانی که با کانادایی ها کار کرده بودند اعلام شده بود متفاوت است؟
نخیر. این همان برنامه‌ است اما چند مورد به شمول تعداد افغان های که قرار است در این برنامه واجد شرایط شده به کانادا بیایند اضافه شده است. این برنامه‌ی جدید نیست.

برای معلومات مکمل PDF ذیل را داونلود کنید

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button